Historisk Forening for Espergærde og Omegn
Vedtægter
 
         
Foreningen

Arrangementer

Egebækken

Ture

Det gamle arkiv

Links

Bestyrelse

Vedtægter

Referater

Sange

  Vedtægter for Historisk Forening
Navn
Foreningens navn er HISTORISK FORENING FOR ESPERGÆRDE OG OMEGN. Dens hjemsted er Espergærde.

Formål
Foreningens formål er at styrke den historiske bevidsthed ved afholdelse af arrangementer i form af foredrag, udflugter mv. med hovedvægt på Lokalhistorien og Danmarkshistorien..

Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Generalforsamlingen afholdes i april måned og indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel. På dagsordenen optages følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af årsregnskab
4. Indkomne forslag fra medlemmerne
5. Valg til bestyrelsen, herunder suppleanter
6. Valg af revisor samt suppleant
7. Fastsættelse af kontingent
8. Eventuelt

Indkomne forslag fra medlemmerne skal indsendes inden 15. marts.
Beslutninger truffet på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, hvis bestyrelsen eller 1/4-del af medlemmerne ønsker det.

Bestyrelse mv.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer valgt for 2 år, således at skiftevis 3 og 2 medlemmer nyvælges på den årlige generalforsamling. Foreningen har desuden 2 bestyrelsessuppleanter samt 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
Revisor samt suppleanter vælges for 1 år.
Genvalg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter kan finde sted.
Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december.
I bestyrelsens møder træffes alle beslutninger ved almindeligt stemmeflertal, og i tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

Vedtægtsændringer
Ændringer af vedtægterne kræver tilslutning fra et flertal på den årlige generalforsamling

Foreningens ophør
Beslutning om foreningens ophør og anvendelse af foreningens midler kan træffes af generalforsamlingen med 2/3-dels flertal. Foreningens midler skal anvendes til kulturelle formål.

Vedtaget på foreningens generalforsamling den 14. april 1993

Ændret på generalforsamlingen 18.04.2006
 

   
         
   
Retur startside

Denne side er sidst opdateret: MVH 26.02.2012